Photos - Kazita - 3


Kazita scent tracking champion
Kazita 20 months old

Kazita in Sørfjorden, Nordland 1997