Photos - Kazita - 4


Kazita 7,5 years enjoying the snow