Photos - Kazita - 2


Kazita BOB at Tollerspecialen 1996


BOB and BOS (NUCH Sunlit Mac Jan) at Tollerspecialen 1996

Kazita with some of the prizes...